Distance learning

 
Pretraživanje

Program Predavanja

Program Studija

Poslijediplomski studij Poduzetništvo svojim sadržajem simulira razvoj poslovnog pothvata. Svaki semestar predstavlja razvojnu fazu poslovnog pothvata: generiranje poslovne ideje, pokretanje poslovnog pothvata, uspostavljanje organizacije i management, te razvoj. Četvrti semestar predviđen je za integriranje znanja i vještina koje je student dobio u prethodna tri semestra i "pretakanje" tih znanja u praksu kroz pokretanje, razvoj ili konzultiranje stvarnog poslovnog pothvata.

Student mora imati upisanih i položenih predmeta u vrijednosti od najmanje 44 boda. Student može upisati i veći broj predmeta od broja predmeta koji omogućavaju postizanje minimalno potrebnih bodova. Studentima se sugerira da slijede predviđenu strukturu predmeta po semestrima:

Semestar

Sadržaj

Preporučeni broj bodova

Prvi

Generiranje poslovne ideje

11

Drugi

Pokretanje poslovnog pothvata

13

Treći

Upravljanje poslovnim pothvatom

11

Četvrti

Rast poslovnog pothvata i završni rad

3 + razlika do 44 boda

Studij omogućava veliku fleksibilnost u kreiranju programa koji odgovara željama i potrebama svakog studenta, jer na mali broj obaveznih predmeta studenti mogu nadograđivati predmete po svom izboru. Pri individualizaciji programa, tj. pri odabiru izbornih predmeta, studentima je osigurana savjetodavna pomoć. Potreban broj za pojedini predmet je minimalno 10, a maksimalno 20 prijava.              

 Prednost u odabiru izbornog predmeta imaju studenti:                    

  • koji svoje prijedloge za izborne predmetu pošalju u dogovorenom roku
  • koji imaju bolji uspjeh u prethodnim semestrima

U izvođenju nekih predmeta sudjelovat će strani predavači, a dio edukativnih materijala kao i Internet komunikacija sa stranim predavačima bit će na engleskom jeziku. Zbog toga je potrebno da studenti imaju temeljno znanje engleskog jezika kako bi mogli cjelovito koristiti mogućnosti studija. Nakon provjere znanja engleskog jezika, studentima će biti sugerirano kako da nadoknade nedostatno znanje.

Kontakt

Poslijediplomski studij Poduzetništvo
Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7
HR-31000 Osijek
Croatia

http://www.psp.efos.hr
tel: +385 31 224 467
fax: +385 31 224 467